کلاس دومی های پایتخت زعفران ( قاین )

طرح درس -نمونه سوال -روش تدریس

خاصیت تعویض پذیری جمع: اینکه عوض کردن جای دو عامل جمع تاثیری در حاصل جمع ندارد.

 خاصیت شرکت پذیری جمع : درجمع های چند عددی برای بدست آوردن حاصل جمع فرقی نمی کتد که اول کدام دوعدد را جمع کنیممثال: ص 35 پایه دوم (2+1 )+4=2+(1+4) 

اصل بی اثر بودن صفر درجمع : یعنی اینکه هر عددی با صفر جمع شود حاصل همان عدد می شود. مثال:x+0=x 

  مفهوم افزایشی جمع:هنگامی که به یک کمیت مقداری اضافه شود.:امین 6مداد داشت آموزگار هم 3مداد به او داد حالا امین چند مداد دارد؟

 مفهوم افرازی جمع:افرازیعنی اینکه یک مجموعه را به تعدادی زیر مجموعه تقسیم کنیم که دارای این سه شرط باشد:

این سه شرط باشد:

الف-هیچ یک از زیر مجموعه ها تهی نباشد.
ب-از اجتماع زیر مجموعه ها همان مجموعه اولیه ساخته شود
ج-هیچ یک از زیر مجموعه ها با دیگری اشتراک نداشته باشد
افراز در ریاضی دبستان به سه صورت است:

1-بوسیله خط (ص51پایه دوم)        2-بوسیله رنگ            3-نوع شکل 

 مفهوم جمع بر اساس اجتماع دو مجموعه

 مفهوم ترکیبی جمع : اینکه عددی را از روی اعدد کوچکتر شناسایی کنیممثال ص 124 پایه اول ...+7= 9

ب:روش تدریس جمع

مرحله 1 : جمع دو عدد که مجموعشان حد اکثر 5 بوده و هیچ کدام از عامل های جمع صفر نباشد.

گام1:دانستن مفهوم اعداد 1تا 5 
گام 2:اموزش جمع در قالب(( و)) (ص59 پایه اول )
گام 3:اشنا کردن دانش آموز با نماد +وارتباط آن با (و)
گام 4:آشناکردن دانش آموز با حاصل جمع ((=)) (ص62 پایه اول )


مرحله 2: جمع صفر با یک عدد و با خودش.


گام 1: استفاده از مثال های مجسم و نیم مجسم از مجموعه هایی که هیچ عضوی ندارند.

گام 2: فهماندن به دانش آموزانکه هیچ همان صفر است.

گام 3: حل مثال هایی که دارای این نوع جمع ها باشد .


مرحله 3:روش تدریس جمع های اساسی نوع اول :

به جمع هایی که هر دو عامل جمع یک رقمی باشد اساسی گویند و به دو دسته نوع اول که حاصلشان حد اکثر 10_ ونوع دوم که حاصلشان از 11 تا 18 است.


گام 1:دانستن مفهوم اعداد یک رقمی

گام 2:استفاده ازانگشتان یا اشیاء(مجسم)
گام 3:با استفاده از تصاویر کتاب (ص115 پایه اول )

گام 4:آوردن جمع هایی که حاصلشان یک عدد است
گام 5 :حل مسئله و نوشتن جمع به صورت ستونی

مرحله4: جمع سه عدد و خاصیت شرکت پذ یری جمع .


گام 1: آشنا یی با مفهوم پرانتز()

گام2: آشنا یی با خاصیت شرکت پذ یری (معلم)

گام 3:حل مثال به طور مجسم وبعد نیمه مجسم (ص34 دوم)

گام4:به دست آوردن جواب به طور مجرد

گام 5:حل مسئله ها

مرحله 5:روش تدریس جمع های اساسی نوع دوم.
گام 1:یاد آوری اعداد 11 تا 18به صورت دسته های ده تایی ویکی به طور مجسم
گام2:تبدیل مجموعه ها به دسته های ده تایی ویکی به طور نیمه مجسم (42ص دوم)
گام 3:حل جمع ها بدون استفاده از شکل (مجرد )
گام 4:استفاده از محور اعداد(ص48 دوم )
گام 5:افراز مجموعه ها وتناظر جمع وتفریق (ص50 دوم)
گام 6 :حل جمع ها به صورت ستونی

مرحله 6 :روش تدریس جمع های یک رقمی با بک رقمی.

گام 1:یاد آوری اعداد دو رقمی

گام 2:آموزش جمع هایی که حاصل جمع یکانشان حداکثر 9 باشد (بدون انتقال ) 

گام 3:اموزش اعدادی که حاصل جمع یکانشان 9 به بالا باشد (باانتقال ) (ص 144دوم)

 مرحله 7:روش تدریس جمع های چند رقمی.(بدون انتقال)
گام 1: اگاهی از اثر صفر درجمع ها (30+20 یا 23+40 )
گام 2:مهارت کامل در جمع های اساسی
گام 3:اگاهی از ارزش مکانی یکان و دهگان (ص100 دوم )
گام 4:حل مثال هایی به طور عینی
گام 5:حل این جمعها به طورنیمه مجسم ودر نهایت به طور مجرد

مرحله8:روش تدریس جمع های چند رقمی با انتقال.
گام 1: ارزش مکانی
گام 2:تفکیک اعداد چند رقمی به دسته های ده تایی و صد تایی
گام 3:اموزش مفهوم انتقال با درست کردن دسته های دهتایی وصدتایی و...(مجسم )
گام 4:اموزش انتقال در یکان و دهگان با استفاده از جدول (ص 103 پایه دوم )
گام 5:کاربرد جمع ها در زندگی

[ پنجشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 20:6 ] [ خزاعی ]

[ ]

       

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه